Мэргэжил арга зүйн зөвлөгөө өгч хамтран ажиллалаа

IMG_1773.jpg

Монгол Улсын Их хурлын 2020 оны сонгуулийн 13 тойргийн хороодод ажиллах технологийн сургалтыг 2020 оны 06-р сарын 11, 12-ны өдрүүдэд зохион байгуулсан.

Тус сургалтанд хамрагдсан аймгийн Улсын бүртгэлийн  алба хаагч болон 56 хэсгийн хороонд ажиллах 76 итгэмжлэгдсэн ажилтанд Монгол Улсын Засгийн газрын 2020 оны 05-р сарын 27-ны өдрийн 188-р тогтоолоор батлагдсан сонгууль зохион байгуулах явцад зохион байгуулах сургалт, сурталчилгаа явуулах үеийн коронавируст халдвараас урьдчилан сэргийлэх,  халдвар хамгааллын дэглэмийг сахих журмыг танилцуулж,  хэрэгжилтэнд хяналт тавин мэргэжил арга зүйн зөвлөгөө өгч хамтран ажиллалаа.

scroll to top