АЖИЛТАН АЛБА ХААГЧДЫН МЭДЛЭГИЙГ ДЭЭШЛҮҮЛЛЭЭ

01-1.jpg

smart

smart

Улаанбаатар төмөр замын Сүхбаатар зангилгааны Ерөө өртөөний ажилтан алба хаагчдад байгууллагын галын аюулгүй байдал, гал унтраах анхан шатны багаж хэрэгслийн аюулгүй ажиллагаа, амилуулах суурь тусламж сэдэвт сургалтуудыг зохион явууллаа.

smart
smart

            Сургалтад тус байгууллагын 23 ажилтан хамрагдан гамшиг ослоос урьдчилан сэргийлэх мэдлэгээ дээшлүүллээ.

scroll to top