Онцгой нөхцөл байдлын үед хүүхдийн эрхийг хамгаалах, тусламж, дэмжлэг үзүүлэх журам /2019.05.22/

Онцгой байдлын байгууллагын бүсийн төвийн ажиллах журам татаж авах

Онцгой-байдлын-байгууллагын-алба-хаагчид-олгох-мэргэшлийн-зэргийн-шалгуур-үзүүлэлт-татах

Гамшгийн эрсдэлийн үнэлгээний мэргэшүүлэх сургалтын үйл ажиллагааг зохицуулах журам татах

Гамшгаас хамгаалах улсын хяналтын байцаагчийн ажил дүгнэх журам татах

Гамшгийн орон зайн мэдээллийн системийн үйл ажиллагааг зохицуулах журам

Хурандаа генерал С.Равдангийн нэрэмжит “Гамшгийн эрсдэлийг бууруулах” үндэсний шагнал олгох журам

Гамшгийн хохирол хэрэгцээний үнэлгээ хийх журам /МУ-ын Засгийн газрын 2019.01.09 №1

Онцгой байдлын байгууллагын алба хаагчид онцгой нөхцлийн нэмэгдэл олгох журам /МУ-ын Засгийн газрын тогтоол 2018.12.19 №380/

Онцгой байдлын байгууллагын алба хаагчид мэргэшлийн зэрэг, зэргийн нэмэгдэл олгох журам /МУ-ын Засгийн газрын тогтоол 2018.12.12 №374/

Онцгой байдлын байгууллагын алба хаагчид онцгой гавьяа байгуулсан тохиолдолд мөнгөн урамшуулал олгох журам/МУ-ын Шадар сайдын 2018.11.30 №118/

Онцгой байдлын байгууллагын үйл ажиллагаанд дотоод хяналт, шалгалт зохион байгуулах журам/МУ-ын Шадар сайдын 2018.10.29 №107/

Хорио цээр, хязгаарлалтын дэглэмийн үед хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны журам /2018-08-22/

Нохойн албаны ажиллах журам

Гамшгаас хамгаалах болон гал түймрийн улсын хяналтын байцаагчид эрх олгох, сунгах, цуцлах журам /2018-08-30/

Онцгой байдлын ерөнхий газрын хөдөлмөрийн дотоод журам/ОБЕГ-ын даргын 2018.07.24 №244 тушаал/

Онцгой байдлын байгууллагад төрийн болон албаны нууцыг ашиглах, хадгалах, хамгаалах журам /2018-07-10 А/231/

Зөвлөх мэргэжилтний багийн ажиллах журам / 2018-06-05 A/195 /

Гал түймрийн улсын хяналтын байцаагчийн ажил дүгнэх журам

Гамшгийн эрсдэлийн үнэлгээний мэргэжлийн зөвлөлийн ажиллах журам

ГАМШГИЙН ЭРСДЭЛИЙГ БУУРУУЛАХ ҮНДЭСНИЙ ЗӨВЛӨЛИЙН АЖИЛЛАХ ЖУРАМ

ГАМШГИЙН ЭРСДЭЛИЙН ҮНЭЛГЭЭ ХИЙХ ЖУРАМ

Гамшгаас хамгаалах сайн дурын ажиллагааны нийтлэг журам

Захиргааны шийдвэрийн хувийн хэрэг хөтлөх журам / 2018-03-05 A/86 /

Гадаадын сургууль, дамжаанд суралцагчдыг сонгон шалгаруулах, суралцуулах журам

Болзошгүй гамшиг, нийгмийн эрүүл мэндийн ноцтой байдлын салбар хоорондын мэдээлэл солилцох, үеийн хариу арга хэмжээг шуурхай зохион байгуулах журам

Онцгой байдлын байгууллагын алба хаагчдын бэлтгэл, сургалтын үеийн албаны үйл ажиллагааг зохион байгууллах журам / 2018-03-22 А/106 /

Прокурорын хяналтын аргачилсан заавар, прокуророос үйлдэх хэлбэр, тэмдэглэлийн загвар, зөрчил шалган шийдвэрлэх эрх бүхий байгууллага, албан тушаалтны судалгааны хүснэгт

Онцгой байдлын ерөнхий газрын бие бүрэлдэхүүний зарлан мэдээллийн дохиогоор ажиллах журам

Гамшгаас хамгаалах бэлэн байдлыг хангах үзлэг зохион байгуулах, үнэлэх журам

Онцгой байдлын байгууллагад алба хаах журам /2017.12.22/

Галын аюулгүй байдлын дүгнэлт гаргах журам

Гал түймрийн улсын хяналтыг хэрэгжүүлэх чиглэлээр дүгнэлт гаргах  журам

ЗӨРЧЛИЙН ХЭРЭГТ ХӨРӨНГӨ, ОРЛОГО, ЭД ЗҮЙЛ ЗӨРЧИЛ ҮЙЛДЭХЭД АШИГЛАСАН ЗЭВСЭГ, ХЭРЭГСЭЛ, ТЭЭВРИЙН ХЭРЭГСЭЛ, УНАЛГА, ЭД ЗҮЙЛИЙГ ХУРААН АВАХ,  ЭД ХӨРӨНГӨ БИТҮҮМЖЛЭХ, ХАДГАЛАХ, ХАМГААЛАХ, ШИЛЖҮҮЛЭХ, ШИЙДВЭРЛЭХ ЖУРАМ

Онцгой байдлын байгууллагын үйл ажиллагаанд мөрдөгдөх зохион байгуулалтын баримт бичиг боловсруулах журам

Гал түймрийн аюулын үнэлгээ хийх журам

Гамшгаас хамгаалах сайн дурын ажиллагааны нийтлэг журам

ГАМШГИЙН АЮУЛЫН ТУХАЙ ЗАРЛАН МЭДЭЭЛЛИЙН ДОХИО ДАМЖУУЛАХ ЖУРАМ /Монгол Улсын Засгийн газрын 2011 оны 339 дүгээр тогтоолын хавсралт/

Гамшгийн шуурхай удирдлага зарлан мэдээллийн төвийн ажиллах журам

Аврах гал унтраах ажиллагаанд ашиглагдаж байгаа хувцас хэрэглэл, багаж зэвсэглэмж, техник хэрэгсэл

Эрэн хайх, аврах ажиллагааг зохион байгуулах нийтлэг журам

Онцгой байдлын албаны томёолсон тэмдэг

Албан хаагчдын мэргэжил, ур чадварын түвшин тогтоох үзлэг явуулах журам Дээрх журмын хавсралт,судлах материал 

ОБЕГ-ын дунд хугацааны стратеги төлөвлөгөө

Уурхай, уулын үйлдвэр, үйлдвэрлэлийн аюултай объектод аврах ажиллагааг зохион байгуулах журам

Онцгой байдлын албаны цахим мэдээллийн аюулгүй байдлыг хангах журам

Гал түймэртэй тэмцэх гэрээт анги, хэсэг, байцаагч ажиллуулах журам

Хүний нөөцийн цахим мэдээллийн сан бүрдүүлэх, ашиглах журам

Барилга байгууламжийн гал түймрийн эрсдэлийн зэргийн ангилал

Улсын нөөцийн эд хөрөнгийн хариуцлагын журам

Засаг даргын нөөц хөрөнгийн зориулалт, зарцуулалтын нийтлэг журам //2012-11-15 №239/

ГАМШГИЙН ҮЕД ХҮЧ ХЭРЭГСЭЛ ДАЙЧЛАН ГАРГАХ ЖУРАМ /Монгол Улсын Засгийн газрын 2011 оны 340 дүгээр тогтоолын 1 дүгээр хавсралт/

“Онцгой байдлын байгууллагад төрийн болон албаны нууцыг ашиглах, хадгалах, хамгаалах журам