Онцгой байдлын албаны тактикийн таних тэмдэгийн төсөл татах

Гамшгийн эрсдэлийн үнэлгээ хийх журам

MNS 5566 : 2005 Аж ахуйн нэгж, байгууллага, барилга байгууламжид гал унтраах анхан шатны багаж хэрэгслийн зайлшгүй байх шаардлага, норм татах

Монгол улсын цэргийн нийтлэг дүрмүүд /2019.03.04/ 

Шадар сайдын 2017 оны 75-р тушаал Мэргэжлийн ангийн дүрэм

Боловсролын байгууллагад дагаж мөрдөх галын аюулгүйн дүрэм

Цэргийн дүрэмт хувцас өмсөх дүрэм 2017.12.01

Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн дүрэм

Онцгой байдлын асуудал эрхэлсэн байгууллагын албан хаагчийн ёс зүйн дүрэм

Онцгой байдлын байгууллагын хэмжээнд амьсгалын бие даасан төхөөрөмжтэй ажиллах үед дагаж мөрдөх дүрэм /шинэчилсэн/ 2017.06.06

Барилга байгууламжийн гал унтраах автомат төхөөрөмж, дохиоллын хэрэгсэл /БНбД 21-04-05/ Нэмэлт өөрчлөлт/

Галын аюулгүй байдлын мэргэжлийн зөвлөлийн ажиллах дүрэм Галын аюулгүй байдлын үндсэн дүрэм

Шадар сайдын 2017 оны 75-р тушаал Мэргэжлийн ангийн дүрэм

Галын техник. Галын гадна шат. Техникийн ерөнхий шаардлага

Гал түймэр унтраах дүрэм /2016.05.16/

Галын аюулгүй байдлын дүрэм татах

Галын хоолойн стандарт

ОБАЭБ-ын Гамшгаас хамгаалах мэргэжлийн ангийн дүрэм /Шадар сайдын 2013.01.15/

Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн дүрэм

Уул уурхайн аврах ангийн дүрэм /ОБЕГ-ын даргын 2015.04.22 №112 тушаал/

Монголын гал унтраах техникийн олон төрөлт-спортын тэмцээний дүрэм /ОБАЭБ-ын дүрмүүд /МУ-ын Шадар сайдын 2010.06.29 №39 тогтоол/

Онцгой байдлын байгууллагын эрэн хайх, аврах нэгжид тавих шаардлага

Эрэн хайх аврах ажиллагааны стандарт

Аврах олсны стандарт

Цэргийн дүрэмт хувцас, цол, ялгах тэмдгийн загварыг батлах тухай

Онцгой байдлын байгууллагын алба хаагчийн гутал

Онцгой байдлын байгууллагын алба хаагчийн ёслолын болон албаны хувцасны даавуунд тавих шаардлага

Онцгой байдлын байгууллагын алба хаагчийн хээрийн хувцасны даавуу

Онцгой байдлын байгууллагын уурхайн аврах ажиллагааны хувцас, хэрэглэлийн техникийн шаардлага